www.ditra.bg | CAD/CAM център ДиTра

www.hermes.bg | Система за управление на човешки ресурси

www.primavera.bg | Софтуер за управление на проекти

 • ТехноЛогика - Централен офис
 • ул. Червена стена 46
 • 1421 София
 • тел: (02) 91 91 2
 • факс: (02) 963 16 10
 • office@technologica.com
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 • ТехноЛогика - Пловдив
 • ул. "Богомил" 4
 • 4000 Пловдив
 • тел.: (032) 66 40 38
 • факс: (032) 26 71 91
 • plovdiv@technologica.com


Контакти
Language: BG
Други сайтове на ТехноЛогика

Официален учебен център на Project Management Institute (PMI)®

Хората трябва да познават принципите и методите за управление на проекти, за да направят своята работа по ефективна за цялата организация и да увеличат приноса от своето участие за успеха на проекта!

Управлението на проекти става все повече необходимост, като средство да се отговори на предизвикателствата на съвременната пазарна конюнктура, които карат организациите във всички сектори на икономиката да осъществяват сериозни промени – в планирането, производствените технологии, информационните системи, пазарните методи, развитието на персонала и др. 

Днес управлението на проекти предполага използването на структуриран подход и документирана методология. Това само по себе си представлява сериозна промяна за всяка организация и води до формиране на нова специфична организационна култура, която представлява организационна иновация. Реализирането на ползите от приложението на съвременните методи и подходи за управление на проекти зависи в най-голяма степен от качествата и способностите на ръководителите и участниците в проектните екипи. Изискванията към тях налагат те да получат специална подготовка и обучение по управление на проекти.

Ние предоставяме обучение по управление на проекти за ръководители и участници в проектни екипи, консултанти и други специалисти, съобразено с най-новите и утвърдени в световната практика подходи и софтуерни средства:

Методология за управление на проекти - принципи, процеси, методи и документи
Съдържа обстойно изложение на методологията на Института за управление на проекти в САЩ PMI®, възприета и прилагана в световен мащаб като стандарт за най-добра практика за управление на проекти в различни области.

Обхватът и учебното съдържание на курса са в съответствие с най-новото издание на A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – Sixth Edition, Project Management Institude, Inc., 2017. Участниците получават валиден сертификат, доказващ необходимата учебна подготовка (35 учебни часа/PDUs), изискваща се за персонална сертификация като PMP® или CAPM®, както и за поддържане на вече придобит сертификат PMP®. Преподавателите са професионалисти с голям практически опит, а някои имат PMP® сертификат.

Използват се различни форми на обучение - лекции, интерактивни групови сесии  и делови игри, практически казуси и демонстрации. 

Методология за управление на проекти - интензивен, 3 дни
Освен базовия петдневен курс по „Методология за управление на проекти”, ТехноЛогика предлага и нов интензивен курс, при който в рамките на три дена се преподава целият теоретичен материал от базовия курс. Съкратеното време на курса е за сметка на активните сесии (практическите упражнения) и е насочен към специалистите по управление на проекти, които желаят да се запознаят с принципите и процесите от методологията на Института за управление на проекти в САЩ, но не могат да отделят цели 5 работни дни за целта.

Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 23 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI.

Разширение към базовия курс „Методология за управление на проекти”, 2 дни
Целта на курса е разширяване на знанията и развиване на умения за управление на проекти, придобити в базовия курс „Методология за управление на проекти”. Основен акцент се поставя върху управлението на времето, разходите и риска. По време на курса се разглеждат различни средства и методи, прилагани в посочените области на знанието. Курсът е с практическа насоченост и предлага редица интерактивни форми на обучение като разработване на бизнес казус, симулации, демонстрации, тестови задачи и др.

Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 14 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI.

„Управление на риска в проекти“
Този двудневен курс представя обстойно изложение на процесите за управление на риска съгласно методологията на PMI, следвайки A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Sixth Edition, Project Management Institute, Inc., 2017 и Practice Standard for Project Risk Мanagement (2009), като задълбочава познанията върху методите и средствата, които се лансират в най-добрите международни практики. Освен изложение на методологичните постановки, в учебната програма са включени групови активни сесии, игри и практически казуси, чрез които курсистите ще научат как да прилагат отделни методи и процедури в реални условия при управлението на даден проект. Участниците придобиват умения за прилагане на някои от най-мощните методи за количествен анализ на риска, като Монте Карло симулации, анализ на чувствителността и др., с помощта на специализиран софтуер за управление на риска Primavera Risk Analysis.

Участниците, преминали успешно курса, ще получат сертификат, удостоверяващ 14 учебни часа/PDUs, издаден от Учебния център на ТехноЛогика като одобрен R.E.P. на PMI.

Управление на проекти със софтуерните средства Primavera и Microsoft Project
Предоставя на участниците знания и умения за приложение на съвременни софтуерни средства за планиране на проектите, оптимизиране на ресурсите и ефективна координация на работата на хората едновременно по много проекти в организацията. Формите на обучение включват лекции, демонстрации, компютърни упражнения и самостоятелна разработка на проект.

За повече информация посетете www.primavera.bg.

ТехноЛогика предлага курсове, базирани на методологията на PMI:


ТехноЛогика предлага следните курсове по управление на проекти с Primavera:

Логото на PMI Registered Education Provider представлява регистрирана марка на Project Management Institute, Inc.
PMI e регистриранa търговскa маркa на Project Management Institute, Inc.

PMP, CAPM и PMBOK са регистрирани търговски марки на Project Management Institute, Inc.

Полезна информация


Контакти:

Петя Андреева
Мениджър
Учебна дейност

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 161
е-mail: pandreeva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46


Надежда Пенева
Ръководител
Учебен център

тел: +359 2 91 91 2 вътр. 160
е-mail: npeneva@technologica.com

1421, София
ул."Червена стена" 46